1. O firmie
 2. Usługi
 3. Możliwości technologiczne
 4. Dotacje na innowacje
 5. System jakości
 6. Informacje dla dostawców
 7. Do pobrania
 8. Kontakt

INFORMACJE DLA DOSTAWCÓW

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAINTERESOWANYCH UZYSKANIEM TYTUŁU DOSTAWCY KWALIFIKOWANEGO

Przedsiębiorca, pragnący zostać dostawcą kwalifikowanym Bogart, powinien przesłać ofertę, zawierającą opis, cenę, terminy realizacji zamówień oraz informacje o dostępności materiałów. W trosce o zachowaniu wymaganego poziomu jakości wytwarzanych przez Bogart produktów, pragniemy poinformować, że BogArt regularnie monitoruje i przeprowadza ocenę materiałów i usług, dostarczanych przez naszych dostawców. Wyniki monitorowania są podstawą do przeprowadzenia rocznej oceny dostawcy oraz determinują warunki dalszej współpracy z dostawcami. W ramach oceny rozważane są następujące czynniki:
 • jakość dostarczanych wyrobów i usług, w tym jako kryterium przyjęto: 0 wyrobów niezgodnych/ 0 reklamacji związanych z jakością usług,
 • terminowość realizacji wysyłek,
 • zgodność ilości przysłanej z zamówieniem,
 • poziom cen oraz dogodność warunków finansowania,
 • poziom obsługi klienta i komunikacja.
W wyniku oceny dostawca może zostać zakwalifikowany do jednej z poniższych grup.
Lp. Kategoria Opis kategorii
1 A Dostawca kwalifikowany
Całkowicie spełnia wymagania dotyczące cen, terminów oraz jakości dostaw. Preferowany dostawca.
2 B Dostawca kwalifikowany
Częściowo spełnia wymagania – możliwe niewielkie odstępstwa lub mała efektywność wykorzystania.
3 C Dostawca niekwalifikowany
Nie spełnia wymagań dotyczących jakości dostaw. Wobec dostawcy zostanie uruchomiona procedura eskalacji.W przypadku negatywnego wyniku procedury eskalacji dostawca zostanie usunięty z listy kwalifikowanych dostawców – brak zamówień.
Ocena dostawcy jest przeprowadzana raz w roku, a wyniki oceny począwszy od roku 2018 będą umieszczane na stronie www.bogart.pro. W przypadku negatywnego wyniku oceny dostawcy, dostawca zostanie poinformowany o wyniku oceny oraz o wstrzymaniu dalszych zamówień. Ocena dostawców 2017 (link prowadzący do podstrony).

INFORMOWANIE O ZMIANACH I POTENCJALNYCH NIEZGODNOŚCIACH

Dostawca powinien zawsze informować BogArt o zmianach, w procesie wytwarzania materiałów/komponentów lub usług, ponieważ każde wprowadzone zmiany mogą istotnie wpływać na jakość, funkcjonalność lub bezpieczeństwo wyrobów BogArt lub klientów BogArt. Dostawca, który chce wysłać do BogArt materiał zmieniony lub wytworzony w zmienionych warunkach, musi każdorazowo poinformować o tym fakcie BogArt i uzyskać pisemne zezwolenie na dostawę. W przypadku wysyłki do BogArt materiałów, co do których istnieje podejrzenie, że są niezgodne lub potencjalnie niezgodne, należy bezwzględnie poinformować pracownika zaopatrzenia BogArt.

URUCHOMIENIE PROCEDURY ESKALACJI

W przypadku brak reakcji dostawcy na reklamację lub powtarzające się problemy z jakością dostaw, w stosunku do dostawcy zostanie uruchomiona procedura eskalacji w celu jak najszybszego rozwiązania problemu. Opis procedury eskalacji przedstawia poniższy schemat. W przypadku negatywnego wyniku procesu eskalacji, dostawca zostanie oznaczony jako dostawca niekwalifikowany i usunięty z listy dostawców. Schemat przebiegu procedury eskalacji

KOSZTY ZŁEJ JAKOŚCI

Dostawca, wysyłając towar do BogArt, akceptuje warunki kupującego dotyczące kosztów jakości spowodowanych przez niezgodność materiałów. Koszty złej jakości mogą obejmować: koszty zwrotu materiałów do dostawcy, koszty sortowania i naprawy w BogArt, koszty reklamacji i akcji serwisowych u klientów Bogart, w każdym przypadku, gdy niezgodność wyrobu BogArt jest wynikiem niezgodności materiału dostarczonego lub dostarczonej usługi.